Phí thành lập, thay đổi đăng ký Doanh nghiệp


Dịch vụPhí 
Thành lập Doanh nghiệp:
- Tư vấn pháp luật về thành lập,
- Tư vấn đường lối thành lập,
- Soạn thảo hồ sơ thành lập,
- Thực hiện đăng ký tại cơ quan nhà nước,
- Tư vấn sau dịch vụ.


1.800.000 
(Một triệu, tám trăm nghìn đồng)
Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh:
- Tư vấn pháp luật về thay đổi đkkd,
- Tư vấn đường lối thay đổi,
- Soạn thảo hồ sơ thay đổi,
- Thực hiện đăng ký tại cơ quan nhà nước,
- Tư vấn sau dịch vụ.


1.500.000 
(Một triệu, năm trăm nghìn đồng)