Phí soạn thảo Hợp đồng


 Dịch vụ Phí 
Soạn thảo Hợp đồng:
- Tư vấn pháp luật về Hợp đồng,
- Tư vấn đường lối nội dung hợp đồng,
- Thiết lập hợp đồng,
- Tư vấn đạt đồng thuận hợp đồng,
- Đàm phán ký kết hợp đồng,
- Làm chứng Ký hợp đồng.
 

1.500.000
(Một triệu, năm trăm nghìn đồng)