Phí cung cấp Bộ Hồ sơ mẫu theo yêu cầu


Bộ mẫu hồ sơ là dạng hồ sơ được thiết lập tuân theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu cụ thể của Khách hàng. Hồ sơ này khác với hồ sơ được Luật sư soạn thảo áp dụng cho một công việc cụ thể theo yêu cầu của Khách hàng.

Dịch vụPhí 
Cung cấp Bộ hồ sơ mẫu:
- Tư vấn lựa chọn bộ hồ sơ thích hợp,
- Hiệu chỉnh sơ bộ (nếu có),
- Cung cấp bộ hồ sơ đã lựa chọn,
- Tư vấn quá trình áp dụng hồ sơ.
 
500.000
(Năm trăm nghìn đồng)