Phí cung cấp Mẫu Hợp đồng theo yêu cầu


 Dịch vụ Phí 
Cung cấp Mẫu hợp đồng theo yêu cầu:
- Tư vấn lựa chọn áp dụng mẫu Hợp đồng đúng,
- Cung cấp mẫu đã lựa chọn,
- Hiệu chỉnh sơ bộ nội dung (nếu có),
- Tư vấn trong quá trình thực hiện Hợp đồng.
 

200.000
(Hai trăm nghìn đồng)