Biểu phí dịch vụ


Biểu phí dịch vụ mà chúng tôi công bố ở đây là mức cơ bản được áp dụng cho các dịch vụ đã rõ ràng về khối lượng hoặc số lượng. Đối với văn bản soạn thảo theo yêu cầu hoặc cho trường hợp công việc phát sinh tăng thêm, chúng tôi và Khách hàng sẽ cùng thảo luận và thống nhất cho một mức phí mới thích hợp. Để phát triển dịch vụ, chúng tôi luôn kiên trì thực hiện chính sách phí tốt, linh hoạt theo hướng có lợi cho Khách hàng.