Thủ tục Giải thể Doanh nghiệp


I. Các trường hợp và điều kiện giải thể công ty :
Theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty sẽ bị giải thể trong các trường hợp sau:
-Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
-Theo quyết định tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
-Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn sáu tháng liên tục;
-Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Công ty chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

II. Hồ sơ giải  thể công ty bao gồm những nội dung sau:
1-Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể doanh nghiệp;

2-Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản;
3-Ba số báo liên tiếp về việc giải thể Công ty đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD ...);
4-Xác nhận đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế hoặc chưa đăng ký mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp (trường hợp chưa đăng ký mã số thuế);
5-Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (thông báo về việc thanh lý tài sản và các khoản công nợ);
6-Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (Nếu là công ty Cổ phần), Chủ sở hữu công ty (nếu là Công ty TNHH 1 thành viên) về việc thông qua quyết định giải thể công ty;
7-Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
8-Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
Trường hợp công ty có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, thì kèm theo hồ sơ giải thể doanh nghiệp nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, VPĐD.

Dịch vụ Luật sư

- Tư vấn các quy định pháp luật về Giải thể doanh nghiệp,

- Tư vấn Quy trình thực hiện dịch vụ giải thể,

- Soạn thảo hồ sơ pháp lý giải thể doanh nghiệp,

- Thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền.Rất hân hạnh phục vụ !

Mời liên hệ với Luật sư 091 223 7777 hoặc gửi email tại đây

HỆ THỐNG LUẬT