Thủ tục Giải thể Công ty, Chi nhánh


I. Các trường hợp và điều kiện giải thể công ty :

Theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty sẽ bị giải thể trong các trường hợp sau:
-Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
-Theo quyết định tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
-Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn sáu tháng liên tục;
-Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Công ty chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

II. Hồ sơ giải  thể công ty bao gồm những nội dung sau:

1-Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể doanh nghiệp;
2-Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản;
3-Ba số báo liên tiếp về việc giải thể Công ty đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD ...);
4-Xác nhận đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế hoặc chưa đăng ký mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp (trường hợp chưa đăng ký mã số thuế);
5-Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (thông báo về việc thanh lý tài sản và các khoản công nợ);
6-Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (Nếu là công ty Cổ phần), Chủ sở hữu công ty (nếu là Công ty TNHH 1 thành viên) về việc thông qua quyết định giải thể công ty;
7-Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
8-Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
Trường hợp công ty có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, thì kèm theo hồ sơ giải thể doanh nghiệp nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, VPĐD.

III. Hồ sơ giải thể chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, gồm có:

1. Thông báo về việc giải thể chi nhánh hoặc VPĐD.
2. Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của công ty.
3. Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của công ty.
4. Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể chi nhánh, VPĐD (nếu trụ sở chi nhánh, VPĐD ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp)
5. Giấy chứng nhận đã nộp con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh, VPĐD (đối với trường hợp chưa khắc dấu).
6. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD.


Dịch vụ Luật sư
- Tư vấn quy định pháp lý và trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp,
- Tư vấn đường lối giải thể tối ưu nhất,
- Tư vấn các chính sách, pháp luật thuế, lao động,... liên quan việc giải thể,
- Soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp,
- Thực hiện hồ sơ giải thể và theo dõi quá trình thẩm tra hồ sơ giải thể,
- Tư vấn sau dịch vụ,


Rất hân hạnh phục vụ !

Mời liên hệ với Luật sư 091 223 7777 hoặc gửi email tại đây

HỆ THỐNG LUẬT