08 Bộ mẫu Hồ sơ hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giảithể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động


-Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;

-Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giảithể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động;

-Hồ sơ quyết toán thuế hoặc hồ sơ khai thuế đến thời điểm sáp nhập, hợp nhất,chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động.

1. Mau 01-DNHT Giay de nghi hoan tra.doc           Xem        Tải xuống


Loại khác