02 Bộ mẫu Hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA và hướng dẫn thủ tục


Thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA

1.Đối với Chủ dự án và Nhà thầu chính

a)Nơi nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT:

Chủdự án ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửiCục Thuế quản lý địa bàn dự án vào bất kỳ thời điểm nào khi phát sinh số thuếGTGT đầu vào được hoàn trong thời gian thực hiện dự án.

Nhàthầu chính thực hiện dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT nộp hồ sơ đề nghịhoàn thuế GTGT gửi cơ quan thuế nơi thực hiện dự án.

b)Hồ sơ hoàn thuế GTGT:

-Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu 01/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;

-Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;

-Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt dự án sử dụng vốn ODA khônghoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được ngân sách nhà nước cấp phát(bản chụp có đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền của dự án).Trường hợp hoàn thuế nhiều lần thì chỉ xuất trình lần đầu.

-Xác nhận của cơ quan chủ quản dự án ODA về hình thức cung cấp dự án ODA là ODAkhông hoàn lại hay ODA vay được ngân sách nhà nước cấp phát ưu đãi thuộc đốitượng được hoàn thuế giá trị gia tăng (bản chụp có xác nhận của cơ sở) và việckhông được ngân sách nhà nước cấp vốn đối ứng để trả thuế giá trị gia tăng.Người nộp thuế chỉ phải nộp tài liệu này với hồ sơ hoàn thuế lần đầu của dự án.

Trườnghợp nhà thầu chính lập hồ sơ hoàn thuế thì ngoài những tài liệu nêu tại điểmnày, còn phải có xác nhận của chủ dự án về việc dự án không được ngân sách nhànước bố trí vốn đối ứng để thanh toán cho nhà thầu theo giá có thuế giá trị giatăng; giá thanh toán theo kết quả thầu không có thuế giá trị gia tăng và đềnghị hoàn thuế cho nhà thầu chính.

2.Đối với Văn phòng dự án ODA

a)Nơi nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT:

Vănphòng dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGTgửi Cục Thuế quản lý địa bàn nơi đặt văn phòng điều hành của dự án vào bất kỳthời điểm nào khi phát sinh số thuế GTGT đầu vào được hoàn trong thời gianthực hiện dự án.

b)Hồ sơ hoàn thuế GTGT:

-Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu 01/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;

-Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;

-Văn bản thoả thuận giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam với Nhà tàitrợ về việc thành lập Văn phòng đại diện (bản chụp có xác nhận củaVăn phòng).

-Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập Văn phòng đại diện(bản chụp có xác nhận của Văn phòng).

1. Mau 01-DNHT Giay de nghi hoan tra.doc                            Xem     Tải xuống

2. Mau 01-1-DNHT Bang ke hoa don chung tu mua vao.doc    Xem    Tải xuốngLoại khác