09 Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằmtrong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sảnxuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp


1.Hồ sơ hoàn thuế:

-Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;

-Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC, bao gồm: Tờ khai hảiquan hàng hoá nhập khẩu.

2.Xử lý hoàn thuế :

-Trường hợp người nộp thuế đã gửi hồ sơ hoàn thuế nhưng chưa đầy đủ theo quyđịnh, trong thời hạn 2 (hai) ngày làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ, cơquan thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ.

-Trường hợp hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, chính xác, đúng đối tượng theo quy định, cơquan thuế có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ đề nghị hoàn thuế của cơ sởkinh doanh theo đúng quy trình hoàn thuế GTGT.

Trongthời gian tối đa 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuếthông báo cho cơ sở kinh doanh biết kết quả kiểm tra xác định hồ sơ hoàn thuếđã đủ điều kiện hoàn (kể cả trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoànthuế sau) và yêu cầu doanh nghiệp nộp chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu đểcơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế.

-Trong vòng 3 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được chứng từ nộp thuế GTGT hàngnhập khẩu, cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu chứng từ nộp thuế vớisố liệu đã kê khai trong hồ sơ hoàn thuế của cơ sở kinh doanh và ra quyết địnhhoàn thuế. Trường hợp số thuế GTGT đã nộp ghi trên chứng từ nộp thuế thấp hơnsố thuế đề nghị hoàn ban đầu thì số thuế được hoàn là số thuế đã nộp ghi trênchứng từ nộp thuế; trường hợp số thuế GTGT đã nộp ghi trên chứng từ nộp thuếcao hơn số thuế đề nghị hoàn ban đầu thì số thuế được hoàn là số thuế đề nghịhoàn ban đầu.

1. Mau 01-DNHT Giay de nghi hoan tra.doc           Xem        Tải xuống

4. Mau 01-3-DNHT Bang ke ho so XNK.doc         Xem          Tải xuốngLoại khác