07 Bộ mẫu Hồ sơ hoàn phí xăng dầu và hướng dẫn thủ tục


-Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;

-Bảng kê xác định số phí xăng dầu đề nghị hoàn trong đó ghi rõ số lượng xăng,dầu thực mua đã chịu phí xăng dầu, số lượng xăng, dầu diezen thực tế xuất khẩu,số tiền phí xăng dầu đề nghị hoàn trả, số tài khoản của đơn vị tại ngân hànghoặc kho bạc giao dịch tỉnh, thành phố... theo mẫu số 01-2/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;

-Hợp đồng và hoá đơn mua xăng, dầu diezen của tổ chức, cá nhân bán xăng dầu;

-Giấy phép xuất khẩu xăng dầu diezen do Bộ Công thương cấp;

-Hợp đồng xuất khẩu xăng, dầu diezen ký với nước ngoài; trường hợp uỷ thác xuấtkhẩu thì còn phải có hợp đồng uỷ thác xuất khẩu xăng, dầu diezen;

-Hoá đơn bán hàng xăng, dầu diezen cho nước ngoài, khu chế xuất, doanh nghiệpchế xuất;

-Tờ khai Hải quan hàng hoá xuất khẩu đã làm xong thủ thục hải quan.

-Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng xăng, dầu diezenthực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên xăng, dầu diezen, số lượng,đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu màbên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại xăng, dầu diezentheo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều kháchhàng và giá cả cũng khác nhau).

1. Mau 01-DNHT Giay de nghi hoan tra.doc   Xem    Tải xuống

3. Mau 01-2-DNHT Bang tong hop phi XD.doc   Xem    Tải xuống


Loại khác