06 Bộ mẫu Hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần


-Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định theo mẫu số 02/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư này đối với tổ chức, cá nhân là đốitượng cư trú của nước ngoài hoặc theo mẫu số 03/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư này đối với tổ chức, cá nhân là đốitượng cư trú của Việt Nam;

Trườnghợp vì lý do bất khả kháng, người nộp thuế không cung cấp đủ các thông tinhoặc tài liệu theo yêu cầu của Điều này, đề nghị giải trình cụ thể tại Giấy đềnghị hoàn thuế nêu trên.

-Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế của nước cư trú cấp đã được hợppháp hoá lãnh sự (ghi rõ là đối tượng cư trú trong năm tính thuế nào);

-Bảnchụp hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng đại lý, hợp đồng uỷthác, hợp đồng chuyển giao công nghệ, chứng từ chứng minh cho việc doanh nghiệpđiều hành trực tiếp phương tiện vận tải (trong trường hợp doanh nghiệp vận tảiquốc tế) hay hợp đồng lao động ký với tổ chức, cá nhân Việt Nam, giấy chứngnhận tiền gửi tại Việt Nam, giấy chứng nhận góp vốn vào Công ty tại Việt Nam(tuỳ theo loại thu nhập trong từng trường hợp cụ thể) có xác nhận của người nộpthuế;

-Chứng từ nộp thuế có xác nhận của Kho bạc nhà nước hoặc cơ quan thuế khi thutiền thuế; hoặc bản chụp chứng từ nộp thuế và giấy xác nhận của Kho bạc nhànước nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế về số thuế đã nộp có xác nhận của người nộpthuế;

       - Xác nhận của tổ chức, cá nhân Việt Nam ký kết hợp đồng về thời gian vàtình hình hoạt động thực tế theo hợp đồng.

8. Mau 02DNHT Hoan thue theo Hiep dinh.doc   Xem     Tải xuống

9. Mau 03-DNHT Hoan thue theo Hiep dinh.doc   Xem     Tải xuốngLoại khác