05 Bộ mẫu Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân


Việchoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế.

Đốivới cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thựchiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổchức, cá nhân trả thu nhập.

1.Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay chocác cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế.

Trườnghợp sau khi tổ chức, cá nhân trả thu nhập bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếucủa các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thìtổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

-Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

-Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTCvà các bảng kê chitiết sau:

+Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiềnlương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động theo mẫu số 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhânđối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không ký hợp đồng laođộng hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú theo mẫu số05B/BK-TNCNban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

-Bản chụp chứng từ, biên lainộp thuếthu nhập cá nhân và người đại diện hợp phápcủa tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

2.Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, tiền công tự làm thủtục quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế đề nghị hoàn thì cá nhânkhông phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu“Tổng số thuế đề nghị hoàn” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCNkhi quyết toán thuế.

3.Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20%thuộc đối tượng phải khai quyết toán thuế nếu có số thuế đề nghị hoàn thì cánhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉtiêu “Số thuế đề nghị hoàn” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCNkhi quyết toán thuế.

05A-BK-TNCN.doc    Xem    Tải xuống

05B BK-TNCN.doc    Xem    Tải xuống

05 KK-TNCN.doc      Xem     Tải xuống

09 KK-TNCN(1).doc   Xem    Tải xuống

13 KK-TNCN(1).doc   Xem    Tải xuống

1. Mau 01-DNHT Giay de nghi hoan tra.doc   Xem    Tải xuốngLoại khác