01 Bộ mẫu hồ sơ hoàn thuế GTGT và hướng dẫn thủ tục


Thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT:

1/Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giaiđoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT củahàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuếGTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh là:  

Giấyđề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT  ban hànhkèm theo Thông tư này.

2/Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu

2.1.Trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền, hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

-Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;

-Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC, bao gồm: Hợp đồng xuấtkhẩu ký với nước ngoài hoặc hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công đốivới trường hợp uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công xuất khẩu; Tờ khai hải quancủa hàng hóa xuất khẩu; Chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

-Biên bản thanh lý hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công hàng xuấtkhẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc Biên bản đối chiếu công nợ định kỳgiữa bên uỷ thác xuất khẩu và bên nhận uỷ thác xuất khẩu (đối với trường hợp uỷthác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công xuất khẩu);

-Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đãxuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanhthu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thácxuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng củanhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng và giá cả cũng khácnhau).

2.2.Trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng, hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

-Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;

-Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC, bao gồm: Hợp đồng xuấtkhẩu ký với nước ngoài; Hợp đồng nhập khẩu thanh toán bù trừ với hàng hoá, dịchvụ xuất khẩu ký với nước ngoài; Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu; Văn bản xác nhậnvới phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ; Chứng từ thanh toán qua ngânhàng;

-Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đãxuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanhthu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thácxuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng củanhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng với đơn giá khácnhau).

2.3.Trường hợp xuất khẩu tại chỗ, hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

-Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;

-Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC, bao gồm: Hợp đồng xuấtkhẩu ký với nước ngoài trong đó nêu rõ tên hàng hoá, số lượng, đơn giá, tên,địa chỉ, mã số thuế đơn vị nhận hàng; Tờ khai hải quan hàng hoá xuất nhập khẩutại chỗ; Chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu tại chỗ qua ngân hàng;

-Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đãxuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanhthu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thácxuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng củanhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng với đơn giá khácnhau).

2.4.Trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp, hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

-Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;

-Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC, bao gồm: Hợp đồng giacông giao; Hợp đồng gia công nhận; Tờ khai hàng gia công chuyển tiếp; Chứng từthanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu tại chỗ qua ngân hàng;

-Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đãxuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanhthu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thácxuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng củanhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng với đơn giá khácnhau).

2.5.Trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, hồ sơhoàn thuế bao gồm:

-Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;

-Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra nước ngoài theo mẫu số 01-4/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư này, bao gồm: Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài;Văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đươngtheo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư; Văn bản của Bộ Công thươngcấp về Danh mục hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài(trong đó ghi rõ: chủng loại, số lượng và trị giá hàng hoá);

-Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đãxuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng (đối với trường hợpuỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng mộtloại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau và giaohàng cho nhiều khách hàng).


1. Mau 01-DNHT Giay de nghi hoan tra.doc           Xem        Tải xuống

4. Mau 01-3-DNHT Bang ke ho so XNK.doc         Xem          Tải xuốngLoại khác