Mẫu Lao động - Nhân sự tổng hợp


 MẪU BẢN CAM KẾT

Ban cam ket (Di kem HD lao dong)_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU CÔNG VĂN CHẤP THUẬN TUYỂN LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Cong van chap thuan tuyen lao dong nuoc ngoai_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Don xin thoi viec_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

HD cung ung lao dong_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 

HD di lam viec o nuoc ngoai1_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CỘNG TÁC VIÊN

HD_Hop dong cong tac vien_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG SONG NGỮ VIỆT - ANH

HD_Hop dong lao dong (song ngu Viet-Anh)_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

HD lao dong thoi vu_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG            

HD tuyen lao dong_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG (2)

Hop dong cung ung lao dong 2_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Hop dong cung ung lao dong_WWW.MAUVANBAN.NET.DOC
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI (2)

Hop dong di lam viec o nuoc ngoai2_WWW.MAUVANBAN.NET.DOC
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Hop dong gioi thieu viec lam_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hop dong lao dong_WWW.MAUVANBAN.NET.DOC
Xem Tải xuống

 MẪU NỘI QUY LAO ĐỘNG

Mau noi quy lao dong_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

 MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Phu luc HD lao dong_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

 MẪU QUYẾT ĐỊNH THÔI VIỆC

Quyet dinh thoi viec_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

 MẪU THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Thoa thuan cham dut HD lao dong_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

 MẪU THÔNG BAO VỀ VIỆC CHUYỂN TRẢ TRỢ CẤP THÔI VIỆC

Thong bao ve viec chuyen tra tro cap thoi viec_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống