Mẫu Hồ sơ giải thể doanh nghiệpMẪU THÔNG BÁO GIẢI THỂ CTY TNHH 1 TV LÀ CÁ NHÂN

 

MẪU THÔNG BÁO V/v giải thể cty TNHH 1 thành viên là cá nhân  

Mau Thong bao giai the cty TNHH 1tv-CN_MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO GIẢI THỂ CTY TNHH 1 TV LÀ TỔ CHỨC

 

MẪU THÔNG BÁO V/v giải thể cty TNHH 1 thành viên là tổ chức  

Mau Thong bao giai the cty TNHH 1tv-TC_MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO GIẢI THỂ CTY TNHH 2 TV TRỞ LÊN

 

MẪU THÔNG BÁO V/v giải thể cty TNHH 2 thành viên trở lên  

Mau Thong bao giai the cty TNHH 2tv_MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO GIẢI THỂ CTY CỔ PHẦN

 

MẪU THÔNG BÁO V/v giải thể cty cổ phần

Mau Thong bao giai the cty CP_MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO GIẢI THỂ CTY HỢP DANH

 

MẪU THÔNG BÁO V/v giải thể cty Hợp danh  

Mau Thong bao giai the cty HD_MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 

MẪU THÔNG BÁO V/v giải thể Doanh nghiệp tư nhân  

Mau Thong bao giai the DNTN_MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO GIẢI THỂ HỢP TÁC XÃ

 

MẪU BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI XÃ VIÊN V/v giải thể Hợp tác xã  

Mau Bien ban hop Dai hoi xa vien ve giai the DHXV-HTX_MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI XÃ VIÊN V/v giải thể Hợp tác xã  

Mau Nghi quyet cua Dai hoi xa vien ve giai the HTX_MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

DỊCH VỤ LUẬT SƯ


- Bộ hồ sơ chuẩn (Giá 150.000 đồng)
- Soạn thảo hồ sơ (Giá 650.000 đồng)
- Dịch vụ khác (Liên hệ)

Hotline 091 237 4444 


Loại khác


DỊCH VỤ LUẬT SƯ


- Bộ hồ sơ chuẩn 
   (Giá 150.000 đồng)
- Soạn thảo hồ sơ 
   (Giá 650.000 đồng)
- Dịch vụ khác 
   (Liên hệ)

Hotline 091 237 4444 


DỊCH VỤ LUẬT SƯ


- Bộ hồ sơ chuẩn 
   (Giá 150.000 đồng)
- Soạn thảo hồ sơ 
   (Giá 650.000 đồng)
- Dịch vụ khác 
   (Liên hệ)

Hotline 091 237 4444