Mẫu Báo cáo của DN và Dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàiMẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

01_CS.DTNN mau bao cao hoat dong dau tu tt nn WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU BÁO CÁO THÁNG THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ

01_CS.VDTU_Thang maubao cao von dau tu thuc hien WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU BÁO CÁO QUÝ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ

02_CS.VDTU_Quy Mau bao cao von dau tu thuc hien WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN VỐN ĐIỀU LỆ

04_CS.GVDL mau bao cao thuc hien von dieu le WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH

04_CS.SXKD mau bao cao hoat dong sxkd WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống