Mẫu Bảo hiểm Xã hộiBIỂU MẪU BẢO HIỂM XH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hệ thống biểu mẫu BHXH theo quyết định 1111-2011

He thong bieu mau BHXH theo Quyet dinh 1111.doc
Xem Tải xuống

Hướng dẫn lập và sử dụng mẫu BHXH theo quyết định 111

Huong dan lap va su dung bieu mau BHXH theo QD 1111.doc
Xem Tải xuống

Quy định về quản lý bảo hiểm xh ban hành theo Quyết định 1111-2011

Quy dinh ve quan ly BHXH theo QD 1111-2011.doc
Xem Tải xuống


Click vào Tên biểu mẫu để tải hoặc xem biểu mẫu dưới đây  

Số TT

Tên mẫu biểu

Ký hiệu

Thời gian   lập

Số bản lập

Trách nhiệm lập

Nơi nhận

1

2

3

4

5

6

7

1

Mẫu Tờ khai tham gia BHXH, BHYT

A01-TS

Khi có phát sinh

01

Người tham gia

Đơn vị

2

Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện

A02-TS

Khi có phát sinh

01

Người tham gia

Đơn vị

3

Tờ khai tham gia BHYT

A03-TS

Khi có phát sinh

01

Người tham gia

Đơn vị

4

Đơn đề nghị

D01-TS

Khi có phát sinh

01

Người tham gia

BHXH

5

Văn bản đề nghị của đơn vị

D01b-TS

Khi có phát sinh

01

Đơn vị

BHXH

6

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT

D02-TS

Khi có phát sinh

01

Đơn vị

BHXH

7

Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT

D02a-TS

Khi có phát sinh

01

Thu

Cấp sổ thẻ

8

Danh sách người chỉ tham gia BHYT

D03-TS

Khi có phát sinh

01

Đơn vị/Đại lý

BHXH

9

Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT

D03a-TS

Khi có phát sinh

01

Thu

Cấp sổ thẻ

10

Danh sách điều chỉnh mức đóng cho người chỉ tham gia BHYT

D04-TS

Khi có phát sinh

01

Đơn vị/Đại lý

BHXH

11

Tổng hợp danh sách điều chỉnh mức đóng cho người chỉ tham gia BHYT

D04a-TS

Khi có phát sinh

01

Thu

Cấp sổ thẻ

12

Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

D05-TS

Khi có phát sinh

01

Đại lý

BHXH

13

Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

D05a-TS

Khi có phát sinh

01

Thu

Cấp sổ thẻ

14

Danh sách giảm người tham gia BHXH tự nguyện

D06a-TS

Khi có phát sinh

01

Thu

Cấp sổ thẻ

15

Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia không thay đổi mức đóng

D07-TS

Khi có phát sinh

01

Đơn vị

BHXH

16

Tổng hợp danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia không thay đổi mức đóng

D07a-TS

Khi có phát sinh

01

Thu

Cấp sổ thẻ

17

Danh sách đối tượng đến hạn phải đóng BHXH, BHYT tự nguyện

D08a-TS

Hàng tháng

01

Thu

Đại lý

18

Danh sách cấp sổ BHXH

D09a-TS

Khi có phát sinh

02

Cấp sổ thẻ

Đơn vị

19

Danh sách cấp thẻ BHXH

D10a-TS

Khi có phát sinh

02

Cấp sổ thẻ

Đơn vị

20

Tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT

C01-TS

Ngày 01 hàng tháng

01

Thu

Cấp sổ thẻ

21

Phiếu điều chỉnh

C02-TS

Khi có phát sinh

01

Bộ phận liên quan

Bộ phận liên quan

22

Biên bản thẩm định số liệu thu nộp BHXH, BHYT

C03-TS

Quý, năm

02

Phòng thu, Ban Thu

BHXH cấp trên

23

Hợp đồng đóng BHYT

C04-TS

Hàng năm

02

Bộ phận Thu, KHTC

Đơn vị quản lý

24

Biên bản thanh lý hợp đồng đóng BHYT

C04a-TS

Hàng năm

02

Bộ phận Thu, KHTC

Đơn vị quản lý

25

Biên bản đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT

C05-TS

Hàng quý

02

Thu

Cơ quan liên quan

26

Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH

C06-TS

Khi có phát sinh

02

Chuyên quản

 

27

Phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT

C07-TS

Khi có phát sinh

02

Chuyên quản

 

28

Phiếu giao nhận phôi sổ BHXH, thẻ BHYT

C08-TS

Khi có phát sinh

02

Cấp sổ thẻ

Chuyên quản

29

Phiếu giao nhận hồ sơ

C09-TS

Khi có phát sinh

01

Bộ phận liên quan

Bộ phận liên quan

30

Biên bản hủy sổ BHXH, thẻ BHYT

C10-TS

Hàng năm

02

Cấp sổ thẻ

BHXH VN

31

Biên bản thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT

C11-TS

Khi có phát sinh

02

Cấp sổ thẻ

Người tham gia

32

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT (Đơn vị)

C12-TS

Hàng tháng

02

Thu

Đơn vị

33

T. báo K.quả đóng BHXH, BHTN, BHYT (người lao động)

C13-TS

Hàng năm

02

Thu

Người tham gia

34

Thông báo kết quả đóng BHXH Tự nguyện, BHYT (Đại lý)

C14-TS

Hàng tháng

02

Thu

Đại lý

35

Xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng

C15-TS

Khi có phát sinh

01

Bộ phận CS BHXH

Người tham gia

36

Quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT

C16-TS

Khi có phát sinh

01

BHXH tỉnh

Đơn vị, Người tham gia

37

Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH, BHYT tự nguyện

C17-TS

Khi có phát sinh

01

BHXH huyện

Đại lý, KHTC

38

Sổ theo dõi số phải thu BHXH, BHYT

S01-TS

Hàng tháng

01

Thu

 

39

Sổ theo dõi số phải thu BHYT có hỗ trợ của ngân sách

S02-TS

Hàng tháng

 

Thu

 

40

Sổ theo dõi quá trình đóng BHXH

S03-TS

Tháng 12

02

Cấp sổ thẻ

Đơn vị

41

Sổ theo dõi sử dụng phôi sổ BHXH

S04-TS

Hàng tháng

01

Chuyên quản

Cấp sổ thẻ

42

Sổ theo dõi tình hình cấp sổ BHXH

S05-TS

Hàng tháng

01

Cấp sổ thẻ

 

43

Sổ chi tiết sử dụng phôi thẻ BHYT

S06-TS

Hàng tháng

01

Chuyên quản

Cấp sổ thẻ

44

Sổ chi tiết thời hạn sử dụng thẻ BHYT

S07-TS

Hàng tháng

01

Chuyên quản

Cấp sổ thẻ

45

Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

B01-TS

Hàng tháng (quý)

04

Thu; Sổ, thẻ

BHXH cấp trên

46

Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT

B02a-TS

Hàng quý

01

Thu

Lưu tại BHXH tỉnh, huyện

47

Báo cáo tổng hợp tình hình thu BHXH, BHYT

B02b-TS

Hàng quý

01

Thu

Lưu tại BHXH tỉnh

48

Báo cáo chi tiết đơn vị nợ

B03-TS

Hàng tháng

01

Thu

BHXH VN

49

Báo cáo truy thu BHXH, BHYT, BHTN

B04a-TS

Hàng quý

01

Thu

BHXH tỉnh

50

Báo cáo truy thu BHXH, BHYT, BHTN

B04b-TS

Hàng quý

01

Thu

BHXH ViệtNam

51

Bảng tổng hợp số thẻ và số phải thu theo nơi đăng ký KCB ban đầu

B05-TS

Hàng tháng

01

Phòng thu

Phòng Giám định

52

Kế hoạch thu BHXH, BHYT

K01-TS

Hàng năm

01

Thu

BHXH cấp trên

53

Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT

K02-TS

Hàng năm

01

Cấp sổ thẻ

BHXH VN