Hệ thống luật Nhà ở


Luật Nhà ở 2005 

01 Luat Nha o 2005 WWW.HETHONGLUAT.COM.DOC
Xem Tải xuống

Luật sửa đổi, bổ sung luật nhà ở 2009 

02 Luat sua doi bo sung Luat nha o 2009 WWW.HETHONGLUAT.COM.DOC
Xem Tải xuống

Nghị định 90-2006_Về hướng dẫn luật nhà ở 2005 

03 Nghi dinh 90-2006-ND-CP_Ve huong dan Luat Nha o 2005 WWW.HETHONGLUAT.COM.DOC
Xem Tải xuống

Nghị định 71-2010_Về hướng dẫn luật nhà ở 

04 Nghi dinh 71-2010-ND-CP_Ve huong dan Luat Nha o 2005 WWW.HETHONGLUAT.COM.DOC
Xem Tải xuống

Nghị định 88-2009_Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

05 Nghi dinh 88-2009-ND-CP_Ve cap GCN QSDD-quyen SH nha o va TS khac gan lien voi dat WWW.HETHONGLUAT.COM.DOC
Xem Tải xuống

Thông tư 17-2009-BTNMT_Về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở 

06 Thong tu 17-2009-TT-BTNMT_Ve GCNQSDD QSHNO va cac TS khac gan lien voi dat WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 20-2010-BTNMT_Về quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

07 Thong tu 20-2010-TT-BTNMT_Ve quy dinh bo sung ve GCN QSDD QSHNO va TSKGLVD WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 106-2010-BTC_Về hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

08 Thong tu 106-2010-TT-BTC_Ve huong dan le phi cap GCN QSDD-quyen sh nha o va ts khac gan lien voi dat WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống


Loại khác