Hệ thống luật Môi trường


Luật bảo vệ môi trường 2005 

01 Luat bao ve moi truong 2005 WWW.HETHONGLUAT.COM.DOC
Xem Tải xuống

Nghị định 80-2006_Hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường 

02 Nghi dinh 80-2006-CP_Huong dan thi hanh luat bao ve moi truong WWW.HETHONGLUAT.COM.DOC
Xem Tải xuống

Nghị định 21-2008_Hướng dẫn nghị định 80 về bảo vệ môi trường 

03 Nghi dinh 21-2008-CP_Huong dan nghi dinh 80 ve bao ve moi truong WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 59-2007_Về quản lí chất thải rắn 

04 Nghi dinh 59-2007-CP_Ve quan li chat thai ran WWW.HETHONGLUAT.COM.DOC
Xem Tải xuống

Nghị định 117-2009_Về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường 

05 Nghi dinh 117-2009-CP_Ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc moi truong WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 25-2009-BTNMT_QUy định về tiêu chuẩn kũ thuật về môi trường 

06 Thong tu 25-2009-BTNMT_Quy dinh ve tieu chuan ky thuat ve moi truong WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 12-2011-BTNMT_Về quảnlí chất thải nguy hại 

07 Thong tu 12-2011-BTNMT_Ve quan li chat thai nguy hai WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 05-2008-BTNMT_Đánh giá tác động của môi trường 

08 Thong tu 05-2008-BTNMT_ Danh gia tac dong cua moi truong WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 39-2010-BTNMT_Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường

09 Thong tu 39-2010-BTNMT_Quy dinh ve tieu chuan ky thuat ve moi truong WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống


Loại khác