Hệ thống luật Kiểm toán


Luật kiểm toán độc lập 2011 

01 Luat kiem toan doc lap 2011 WWW.HETHONGLUAT.COM.DOC
Xem Tải xuống

Luật kiểm toán nhà nước 2005 

02 Luat kiem toan nha nuoc 2005 WWW.HETHONGLUAT.COM.RTF
Tải xuống

Nghị định 17-2012_Hướng dẫn luật kiểm toán độc lập 

03 Nghi dinh 17-2012-CP_Huong dan luat kiem toan doc lap WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 105-2013_về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán 

04 Nghi dinh 105-2013-CP_Ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc kiem toan doc lap WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống

Thông tư 202-2012-BTC_Hướng dẫn đăng ký, công khai kiểm toán viên hành nghề 

05 Thong tu 202-2012-BTC_Huong dan ve dang ky, cong khai kiem toan vien hanh nghe WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 150-2012-BTC_Hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên 

06 Thong tu 150-2012-BTC_Huong dan cap nhat kien thuc hang nam cho kiem toan vien WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 56-2007-BTC_Hướng dẫn về nộp lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiểm toán 

07 Thong tu 56-2007-BTC_Huong dan ve nop le phi cap chung chi hanh nghe kiem toan WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 160-2011-BTC_Sửa đổi, bổ sung thông tư 56 về lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiểm toán 

08 Thong tu 160-2011-BTC_Sd,bs thong tu 56 ve le phi cap chung chi hanh nghe kiem toan WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 78-2013-BTC_Hướng dẫn về việc nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận hành nghề kiểm toán 

09 Thong tu 78-2013-BTC_Huong dan ve viec nop le phi cap giay chung nhan du dieu kien hanh nghe kiem toan WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Quyết định 06-2012-KTNN_Về quy trình kiểm toán tại các tổ chức tài chính 

10 Quyet dinh 06-2012-KTNN_Ve quy trinh kiem toan tai cac to chuc tai chinh, ngan hang WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Quyết định 04-2012-KTNN_Về kiểm toán doanh nghiệp 

11 Quyet dinh 04-2012-KTNN_Ve kiem toan doanh nghiep WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Quyết định 05-2012-KTNN_Về kiểm toán ngân sách nhà nước 

12 Quyet dinh 05-2012-KTNN_Ve kiem toan ngan sach nha nuoc WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Quyết định 03-2012-KTNN_Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng 

13 Quyet dinh 03-2012-KTNN_Kiem toan du an dau tu xay dung WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Quyết định 01-2012-KTNN_Về ban hành biểu mẫu kiểm toán

14 Quyet dinh 01-2012-KTNN_Ve ban hanh bieu mau kiem toan WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống


Loại khác