Hệ thống luật Khoáng sản


Luật Khoáng sản 2010 

01 Luat khoang san QH 2010 WWW.MAUVANBAN.NET.doc.DOC
Xem Tải xuống

Nghị định số 15- 2012 NĐ-CP Hướng dẫn thi hành luật Khoáng sản 

02 nghi dinh 15- 2012 NĐCP ve thi hanh luat khoang san WWW.MAUVANBAN.NET.doc.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 17- 2012 Bộ TNMT về quản lí khoáng sản  

03 Thong tu 17- 2012 BTNMT ve quan li khoang san WWW.MAUVANBAN.NET.doc.doc
Xem Tải xuống

Thông tư số 16- 2012 Bộ TNMT về thăm dò và khai thác khoáng sản 

04 Thong tu 16- 2012 BTNMT ve tham do, khai thac khoang sản WWW.MAUVANBAN.NET.doc.doc
Xem Tải xuống

Nghị định số 150- 2004 về xủ phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 

05 Nghi dinh so 150- 2004 ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc khoang san WWW.MAUVANBAN.NET.doc.doc
Xem Tải xuống


Khác