Hệ thống luật Khoa học Công nghệ


Luật Khoa học công nghệ 2000 

01 Luat Khoa hoc va cong nghe 2000 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Luật khoa học và công nghệ 2013 

02 Luat Khoa hoc va cong nghe 2013 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Luật công nghệ cao 2008 

03 Luat Cong nghe cao 2008 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Luật chuyển giao công nghệ 2006 

04 Luat chuyen giao cong nghe 2006 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 81-2002_Hướng dẫn luật khoa học công nghệ  

05 Nghi dinh 81-2002-ND-CP_Huong dan Luat Khoa hoc va cong nghe WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống

Thông tư 07-2013-BKHDT_Về hợp tác khoa học công nghệ 

06 Thong tu 07-2013-TT-BKHCN_Nguyen tac, hinh thuc, noi dung cua van ban hop tac voi nuoc ngoai trong linh vuc khoa hoc va cong nghe WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 18-2012-BKHDT_Tiêu chí, quy trình xác định công nghệ 

07 Thong tu 18-2012-TT-BKHCN_Tieu chi va quy trinh xac dinh cong nghe thuoc danh muc khuyen khich, han che, cam chuyen giao WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống


Loại khác