Hệ thống luật Khiếu nại Tố cáo


Luật Khiếu nại 2011 

01 Luat Khieu nai 2011 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Luật Tố cáo 2011 

02 Luat To cao 2011 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 75-2012_Hướng dẫn Luật khiếu nại 2011 

03 Nghi dinh 75-2012-ND-CP_Huong dan Luat Khieu nai 2011 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 76-2012_Hướng dẫn Luật Tố cáo 2011 

04 Nghi dinh 76-2012-ND-CP_Huong dan Luat To cao 2011 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 91-2013_Tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân 

05 Nghi dinh 91-2013-ND-CP_To cao va giai quyet to cao trong Cong an nhan dan WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống


Loại khác