Hệ thống luật Hải quan


Luật Hải quan 2001 

01 Luat hai quan 2001 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Luật hải quan sửa đổi 2005 

01 Luat hai quan sua doi 2005 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 154-2005_Quy định chi tiết một số điều luật hải quan 

03 Nghi dinh 154-2005-CP_Quy dinh chi tiet mot so dieu luat hai quan WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 87-2012_Quy định chi tiết một số điều về hải quan điện tử 

04 Nghi dinh 87-2012-CP_Quy dinh chi tiet mot so dieu luat hai quan ve hai quan dien tu   WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 107-2002_Quy định phạm vi hoạt động của hải quan 

05 Nghi dinh 107-2002-CP_Quy dinh pham vi dia ban hoat dong hai quan WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 179-2011-BTC_Hướng dẫn xử lý hàng hoá theo điều 45 luật hải quan 

06 Thong tu 179-2011-TT-BTC_Huong dan xu ly hang hoa quy dinh tai dieu 45 luat hai quan WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Quyết định 1245-2001-TCHQ_Biểu mẫu quy chế thu thập thông tin, cập nhật về vi phạm thủ tục hải quan 

07 Quyet dinh 1245-2001-QD-TCHQ_Bieu mau, quy che thu thap thong tin, cap nhat ve vi pham thu tuc hai quan WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống


Loại khác