Hệ thống luật Giáo dục


Luật Giáo dục 2005 

01 Luat giao duc 2005 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Luật phổ biến giáo dục pháp luật 2012 

02 Luat pho bien giao duc phap luat 2012 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Luật số 44 sửa đổi luật giáo dục 

03 Luat so 44 Luat giao duc sua doi WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Luật giáo dục đại học 2008 

04 Luat giao duc dai hoc 2008 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 75-2006_Hướng dẫn luật giáo dục  

05 Nghi dinh 75-2006-CP_Huong dan luat giao duc 2005 WWW.HETHONGLUAT.COM.DOC
Xem Tải xuống

Nghị định 31_Hướng dẫn luật giáo dục 

06 Nghi dinh 31-2011-CP_Huong dan Nghi dinh 75 ve luat giao duc WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 07-2013_Huớng dẫn luật giáo dục 

07 Nghi dinh 07-2013-CP_Huong dan Nghi dinh 31 ve luat giao duc WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống


Loại khác