Hệ thống luật Dược


Luật Dược 2005 

01 Luat duoc 2005 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 79-2006_Hướng dẫn luật dược 2005 

02 Nghi dinh 79-2006-CP_Quy dinh huong dan chi tiet luat duoc 2005 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 01-2013_Quy định chi tiết một số điều luật dược 2005 

03 Nghi dinh 01-2013 -CP_Quy dinh chi tiet mot so dieu luat duoc 2005 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 89-2012_Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dược 

04 Nghi dinh 89-2012-CP_Sua doi mot so dieu chi tiet ve luat duoc WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 02-2007-BYT_Quy định chi tiết một số điều kiện kinh doanh thuốc 

05 Thong tu 02-2007-TT-BYT_Quy dinh chi tiet mot so dieu kien co so kinh doanh thuoc WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống


Loại khác