Hệ thống luật Du lịch


Luật Du lịch 2005 

01 Luat du lich 2005 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 92-2007_Hướng dẫn luật du lich 

02 Nghi dinh 92-2007-CP_Quy dinh chi tiet luat du lich WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 149-2007_Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch 

03 Nghi dinh 149-2007-CP_Ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc du lich WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 88-2008-BVHTT_Hướng dẫn nghị định 92-2007 

04 Thong tu 88-2008-BVHTTDL_Huong dan nghi dinh quy dinh chi tiet luat du lich WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 89-2008-BVHTT_Hướng dẫn kinh doanh lữ hành 

05 Thong tu 89-2008-BVHTTDL_Huong dan ve kinh doanh lu hanh, chi nhanh vp dai dien cua Doanh nghiep du lich nuoc ngoai WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư liên tịch 05-2011_BVHTT-BGTVT_Về vận chuyển hành khách du lịch 

06 Thong tu lien tich 05-2011-BVHTTDL_BGTVT_Ve van chuyen hanh khach du lich WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư liên tịch 06-2009_BVHTT-BCA_Về an ninh trật tự trong hoạt động du lịch 

07 Thong tu lien tich 06-2009-BCA_BVHTTDL_Ve an ninh trat tu trong hoat dong du lich WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 47-2010-BTC_Về lệ phí cấp giấy phép lữ hành 

08 Thong tu 47-2010-BTC_Ve le phi cap giay phep lu hanh, mo van phong dai dien, chi nhanh WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống


Loại khác