Hệ thống luật Điện lực


Luật điện lực 2004 

01 Luat Dien luc 2004 WWW.HETHONGLUAT.COM.RTF
Tải xuống

Luật sửa đổi luật điện lực 2004 

02 Luat sd, bs luat dien luc 2004 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 105-2005_Hướng dẫn thi hành luật điện lực 

03 Nghi dinh 105-2005-ND-CP_Huong dan thi hanh luat dien luc WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 106-2005_Hướng dẫn luật điện lực về công trình lưới điện 

04 Nghi dinh 106-2005_CP_Huong dan luat dien luc ve cong trinh luoi dien WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 81-2009_Sửa đổi nghị định 106 về lĩnh vực điện 

05 Nghi dinh 81-2009-CP_Sd, bs nghi dinh 106-2005 ve linh vuc dien WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống

Nghị định 68-2010_Xử phạt hành chính 

06 Nghi dinh 68-2010-CP_Xu phat hanh chinh Thong tu 06-2006 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 17-2012-BTC_Giá bán lẻ điện 

07Thong tu 17-2012-BTC_Gia ban le dien WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống

Thông tư 06-2006_Hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật 

08 Thong tu 06-2006-CP_Huong dan khao sat dia ky thuat WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Quyết định 268-TTg_Về biểu giá bán điện 

09 Quyet dinh 268-TTG_Ve bieu gia ban dien WWW.HETHONGLUAT.COM.PDF
Xem Tải xuống

Quyết định 24-2011-TTg_Về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường 

10 Quyet dinh 24-2011-TTg_Ve dieu chinh gia ban dien theo co che thi truong WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Quyết định 2409-TTg_Về kinh phí hỗ trợ hộ nghèo 

11 Quyet dinh 2409-TTg_Ve kinh phi ho tro ho ngheo tien dien WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống


Loại khác