Hệ thống luật Đầu tư 2


Luật đầu tư 2005 

01 Luat dau tu 2005 WWW.HETHONGLUAT.COM.DOC
Xem Tải xuống

Nghị định 108-2006_Về hướng dẫn luật đầu tư 2005 

02 Nghi dinh 108-2006-CP_Ve hd Luat Dau tu 2005 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 112-2006_Về sửa đổi, bô sung nghị định 16-2005 về quản lí dự án đầu tư 

03 Nghi dinh 112-2006-CP_Ve sdbs ND 16-2005 ve quan ly du an DT xd cong trinh WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 12-2009_Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

04 Nghi dinh 12-2009-CP_Ve quan ly du an dau tu xay dung cong trinh WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 78-2006_Về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 

05 Nghi dinh 78-2006-CP_Ve dau tu truc tiep ra nuoc ngoai WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 24-2011_Về sửa đổi nghị định 108-2009 về đất đai 

06 Nghi dinh 24-2011-CP_Ve sd ND 108-2009 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 80-2010_Về hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 

07 Nghi dinh 80-2010-CP_Ve hop tac dau tu voi nuoc ngoai trong linh vuc khoa hoc va cong nghe WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 61-2010_Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn 

08 Nghi dinh 61-2010-CP_Ve chinh sach khuyen khich DN dau tu vao nong nghiep nong thon WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 112-2009_Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

09 Nghi dinh 112-2009-CP_Ve quan ly chi phi dau tu xay dung cong trinh WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 108-2009_Về đầu tư theo hình thức BOT,BTO,BT 

10 Nghi dinh 108-2009-CP_Ve dau tu theo hinh thuc hd BOT BTO BT WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 121-2008_Về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính viễn thông 

11 Nghi dinh 121-2008-CP_Ve hoat dong dau tu trong linh vuc buu chinh vien thong WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 84-2011-BTC_Về hướng dẫn nghị định 61-2010 

12 Thong tu 84-2011-BTC_Ve hd ND 61-2010 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 03-2011-BKH_Về hướng dẫn nghị định 108-2009 

13 Thong tu 03-2011-BKH_Ve hd ND 108-2009 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 06-2011-BKHDT_Về hướng dẫn nghị định 61-2010 

14 Thong tu 06-2011-BKHDT_Ve hd ND 61-2010.doc WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 03-2009-BKH_Về hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư  

15 Thong tu 03-2009-BKH_Ve hd lua chon nha dau tu thuc hien dau tu du an co su dung dat WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 23-2010-BKH_Về đăng ký năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn giám sát 

16 Thong tu 23-2010-BKH_Ve dk nang luc cua to chuc va ca nhan thuc hien tu van giam sat-danh gia dau tu WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 108-2007-BTC_Về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình dự án hỗ trợ phát triển ODA 

17 Thong tu 108-2007-BTC_Ve hd co che quan ly tai chinh doi voi cac chuong trinh du an ho tro phat trien chinh thuc ODA WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 03-2009-BXD_Về quản lý đầu tư công trình 

18 Thong tu 03-2009 BXD ve quan ly dau tu xd cong trinh WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Quyết định 29-2011-TTg_Về danh mục ưu đãi ODA 

19 Quyet dinh 29-2011-TTg_Ve danh muc uu dai ODA1.doc WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Quyết định 37-2007-BCN_Về lĩnh vực đầu tư có điều kiện 

20 Quyet dinh 37-2007-BCN_Ve linh vuc dau tu co dieu kien va nhung dieu kien dau tu trong nganh cong nghiep.doc WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Hiệu định khung về khu vực đầu tư ASEAN 

21 Hiep dinh khung ve khu vuc dau tu ASEAN WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Hiệp định về các biện pháp đầu tư 

22 Hiep dinh ve cac Bien phap Dau tu lien quan den thuong mai - TRIMs WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Biểu cam kết dịch vụ VN_WTO

23 Bieu cam ket dich vu VN-WTO WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuốngLoại khác