Hệ thống luật Đấu thầu


Luật đấu thầu 2005 

01 Luat dau thau 2005 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Luật sửa đổi bổ sung luật đấu thầu 2009 

02 Luat Sua doi bo sung mot so dieu cua luat dau thau 2009 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 85-2009_Hướng dẫn luật đấu thầu vệ nhà thầu xây dựng 

03 Nghi dinh 85-2009-CP_Huong dan luat dau thau ve nha thau xay dung WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư số 09-2010-BKHDT_Về báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 

04 Thong tu so 09-2010-BKHDT_Ve bao cao danh gia ho so du thau WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Quyết định 49-2007-TTg_Về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu 

06 Quyet dinh 49-2007-TTG_Ve cac truong hop dac biet duoc chi dinh thau WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Công văn số 1235-BKHDT_Hướng dẫn lập danh mục dự án cần chỉ định thầu 

07 Cong van so 1235-BKHDT_Huong dan lap danh muc du an can chi dinh thau WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống


Loại khác