Hệ thống luật Đất đai


Luật Đất đai 2003 

01 Luat Dat dai 2003-QH WWW.HETHONGLUAT.COM.DOC
Xem Tải xuống

Luật số 34-2009_Về sửa đổi bổ sung luật đất đai 

02 Luat so 34-2009-QH_Ve sdbs Luat Dat Dai 2003 va Luat Nha o WWW.HETHONGLUAT.COM.DOC
Xem Tải xuống

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 

03 Luat thue su dung dat phi nong nghiep 2010 WWW.HETHONGLUAT.COM.DOC
Xem Tải xuống

Nghị quyết 56-2010_Về miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

04 Nghi quyet 55-2010-QH_Ve mien giam thue sdd nong nghiep WWW.HETHONGLUAT.COM.DOC
Xem Tải xuống

Nghị định 181-2004_Về thi hành luật đất đai 

05 Nghi dinh 181-2004-CP_Ve hd thi hanh LDD 2003 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 44-2004_Về sửa đổi nghị định 198-2004 về thu tiền sử dụng đất 

06 Nghi dinh 44-2008-CP_ Ve sdbs ND 198-2004 ve thu tien sdd WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 88-2009_Về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn với đất 

07 Nghi dinh 88-2009-CP_Ve cap GCN QSDD-quyen SH nha o va TS khac gan lien voi dat WWW.HETHONGLUAT.COM.DOC
Xem Tải xuống

Nghị định 84-2007_Về cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, thu hồi đất  

08 Nghi dinh 84-2007-CP_Ve bs ve vc cap GCN QSDD-thu hoi dat-thuc hien QSDD-TTTT boi th ho tr TDC khi NN thu hoi dat va giai quyet KN ve dd WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 69-2009_Về bổ sung quy hoạch sử dụng đất 

09 Nghi dinh 69-2009-CP_Ve bo sung quy hoach sdd-gia dat-thu hoi dat-boi thuong-ho tro va tai dinh cu WWW.HETHONGLUAT.COM.DOC
Xem Tải xuống

Nghị định 182-2004_Vê xủa phạt vi phạm hành chính 

10 Nghi dinh 182-2004-CP_Ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc dat dai WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 105-2009_Về xử phạt hành chính 

11 Nghi dinh 105-2009-CP_Ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc dat dai WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 108-2004_Về phương pháp xác định khung giá 

12 Nghi dinh 188-2004-CP_Ve pp xd gia dat va khung gia cc loai dat WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 20-2011_Hướng dẫn Nghị quyết 56-2010 Về miễn giảm thuế  

13 Nghi dinh 20-2011-CP_Ve hd NQ 55-2010 ve mien giam thue sdd nong nghiep WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 39-9_Về sửa đổi, bổ sung 181 về thủ tục hành chính  

14 Nghi dinh 38-2011-CP_Ve sdbs ND 181-149-160 ve thu tuc hanh chinh trong linh vuc dat dai WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 01-2005-BTNMT_Về hướng dẫn nghị định 181-2004 về thi hành luật đất đai 

15 Thong tu 01-2005-BTNMT_Ve hd ND 181-2004 ve hd thi hanh LDD WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 06-2007-BTNMT_Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

16 Thong tu 06-2007-BTNMT_Ve hd ND 84-2007 bs vc cap GCN QSDD,giai quyet khieu naoi ve dat dai WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 17-2009-BTNMT_Về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và các tài sản gắn liền trên đất  

17 Thong tu 17-2009-BTNMT_Ve GCNQSDD QSHNO va cc TS khac gan lien voi dat WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 20-2010-BTNMT_Về sửa đổi, bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở. 

18 Thong tu 20-2010-BTNMT_Ve qd bs ve GCN QSDD QSHNO va TSKGLVD WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 106-2010-BTC_Về trình tự thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính 

19 Thong tu 106-2010-BTC_Ve hd le phi cap GCN QSDD-quyen sh nha o va ts khac gan lien voi dat WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 16-2010-BTNMT_Về trình tự thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính 

20 Thong tu 16-2010-BTNMT_Ve trinh tu thu tuc cuong che thi hanh quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc dat dai WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư liên tịch 14-2008-BTC-BTNMT_Hướng dẫn nghị định 84-2007 

21 Thong tu lien tich 14-2008-BTC-BTNMT_Ve hd ND 84-2007 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 16-2011-BTNMT_Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính 

22 Thong tu 16-2011-BTNMT_Ve sdbs mot so noi dung lien quan den thu tuc hanh chinh trong linh vuc dat dai WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống


Loại khác