Hệ thống luật Cư trú


Luật cư trú 2006

01 Luat Cu tru 2006 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Luật sửa đổi, bổ sung luật cư trú 2013

02 Luat sua doi bo sung luat cu tru 2013 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 107-2007_Quy định chi tiết luật cư trú

03 Nghi dinh 107-2007-CP_Quy dinh chi tiet luat cu tru WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 56-2010_Sửa đổi nghị định 107 về luật cư trú

04 Nghi dinh 56-2010-ND-CP_Sua doi Nghi dinh 107 ve luat cu tru WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 52-2010-BCA_Hướng dẫn nghị định 107,56 về cư trú

05 Thong tu 52-2010-BCA_Huong dan Nghi dinh107, Nghi dinh 56 ve cu tru WWW.HETHONGLUAT.COM.DOC
Xem Tải xuống

Thông tư 07-2008-BTC_Về lệ phí cư trú

07 Thong tu 07-2008-BTC_Ve le phi cu tru WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống


Loại khác