Hệ thống luật Công chứng Chứng thực


Luật công chứng 2006 

01 Luat cong chung WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 02-2008_Hướng dẫn luật công chứng 

02 Nghi dinh 02-2008-CP_Huong dan luat cong chung 2006 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 04-2013_Hướng dẫn một số điều luật công chứng 

03 Nghi dinh 04-2013-CP_Huong dan mot so dieu cua luat cong chung 2006 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư liên tịch 04-2006-BTP-BTNMT_Về công chứng hợp đồng đất đai 

04 Thong tu lien tich 04-2006-BTP-BTNMT_ Ve cong chung hop dong dat dai WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 11-2011-BTP_Về công chứng viên, tổ chức hoạt động công chứng 

05 Thong tu 11-2011-TT-BTP_Huong dan ve cong chung vien, to chuc va hoat dong cong chung WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống


Loại khác