Hệ thống luật Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa


Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007 

01 Luat chat luong san pham hang hoa 2007 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 132-2008_Hướng dẫn thi hành luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 

02 Nghi dinh 132-2008-CP_Chi tiet thi hanh luat chat luong san pham hang hoa WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 54-2009_Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng hàng hóa 

03 Nghi dinh 54-2009-CP_Xu phat hanh chinh trong linh vuc tieu chuan do luong chat luong san pham hang hoa WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 48-2011-BCT_Quy định quản lý chất lượng hàng hóa 

04 Thong tu 48-2011-BCT_ Quy dinh quan ly chat luong hang hoa nhom 2 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống


Loại khác