Hệ thống luật Cán bộ Công chức


Luật cán bộ công chức 2008 

01 Luat can bo cong chuc 2008 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Luật Viên chức 2010 

02 Luat Vien chuc 2010 WWW.HETHONGLUAT.COM.DOC
Xem Tải xuống

Nghị định 24-2010_Về tuyển dụng công chức 

03 Nghi dinh 24-2010-CP_Ve tuyen dung, su dung cong chuc WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 93-2010_Sửa đổi, bổ sung nghị định 24 về tuyển dụng công chức 

04 Nghi dinh 93-2010-CP_Sua doi bo sung Nghi dinh 24 ve tuyen dung cong chuc WWW.HETHONGLUAT.COM.DOC
Xem Tải xuống

Nghị định 06-2010_Quy định những người là công chức 

05 Nghi dinh 06-2010_Quy dinh nhung nguoi la cong chuc WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 35-2005_Xử lý kỷ luật cán bộ công chức 

06 Nghi dinh 35-2005-CP_Xu ly ky luat can bo cong chuc WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 29-2012_Về sử dụng viên chức 

07 Nghi dinh 29-2012-CP_Ve quan li, su dung vien chuc WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 46-2010_Về chế độ nghỉ hưu đối với công chức 

08 Nghi dinh_46_2010-CP_Ve che do thoi viec và thu tuc nghi huu doi voi cong chuc WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 03-2006_BNV_Hướng dẫn về xử lý kỷ luật cán bộ công chức 

09 Thong tu 03-2006-BNV_Huong dan chi tiet ve xu ly ky luat can bo cong chuc WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống


Loại khác