Hệ thống luật Báo chí


Luật báo chí 1989 

01 Luat bao chi 1989 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Luật báo chí sửa đổi 1999 

02 Luat Bao chi sua doi 1999 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 51-2002_Hướng dẫn luật báo chí 

03 Nghi dinh 51-2002-CP_Huong dan, sua doi mot so dieu cua Luat Bao chi WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 88-2012_Về hoạt động báo chỉ nước ngoài 

04 Nghi dinh 88-2012-CP_ Ve hoat dong bao chi cua bao chi nuoc ngoai WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 06-2012-BNG_Về hướng dẫn Nghị định 88 

05 Thong tu 06-2012-BNG_ Ve huong dan Nghi dinh 88-2012 ve hoat dong bao chi nuoc ngoai WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 07-2007-BVHTT_Về thẻ nhà báo 

06 Thong tu 07-2007-BVHTT_Ve the nha bao WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Quyết định 77-2007-TTG_Về ngôn ngữ được sử dụng trong báo chí 

07 Quyet dinh 77-2007-Ttg_ Ve ngon ngu su dung trong bao chi WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Quyết định 52-2008_về ngôn ngữ được sử dụng trong báo chí  

08 Quyet dinh 52-2008-QD_Ve ngon ngu duoc su dung trong bao chi WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Quyết định 26-2002_Về quy chế phỏng vấn  

09 Quyet dinh 26-2002-QD_Ve quy che phong van tren bao chi WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống


Loại khác