Bộ mẫu hồ sơ về Thành lập Công ty - Doanh nghiệp


PHỤ LỤC I: Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo


Phụ lục I-1 Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục I-2 Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục I-3 Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên .doc
Xem Tải xuống

Phụ lục I-4 Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục I-5 Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục I-6 Mẫu Danh sách thành viên công ty   TNHH hai thành viên trở lên.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục I-7 Mẫu Danh sách cổ đông sáng lập .doc
Xem Tải xuống

Phụ lục I-8 Mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục I-9 Mẫu Danh sách thành viên công ty hợp danh.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục I-10 Mẫu Danh sách người đại diện theo ủy quyền.doc
Xem Tải xuống

PHỤ LỤC III: Mẫu cho Hộ đăng ký kinh doanh

Phụ lục III-1 mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục III-2 mẫu Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục III-3 mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục III-4 mẫu Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục III-5 mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục III-6 mẫu Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.doc
Xem Tải xuống

PHỤ LỤC V: Mẫu Thông báo và các văn bản khác của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh 

Phụ lục V-1 Mẫu Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-2 Mẫu Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-3 Mẫu Thông báo về cơ quan thuế quản lý.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-4 Mẫu Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-5 Mẫu Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-6 Mẫu Thông báo về việc hiệu đính   thông tin .doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-7 Mẫu Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-8 Mẫu Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-9 Mẫu Giấy xác nhận về việc doanh   nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-10 Mẫu Giấy xác nhận về việc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-11 Mẫu Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-12 Mẫu Giấy xác nhận về việc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-13 Mẫu Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-14 Mẫu Thông báo ý kiến về việc công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-15 Mẫu Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp .doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-16 Mẫu Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-17 Mẫu Quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-18 Mẫu Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-19 Mẫu Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-20 Mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-21 Mẫu Thông báo về việc đăng ký   giải thể của doanh nghiệp .doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-22 Mẫu Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể, chấm dứt tồn tại.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-23 Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-24 Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-25 Mẫu Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-26 Mẫu Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-27 Mẫu Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (trong các trường hợp khác).doc
Xem Tải xuống

Phụ lục V-28 Mẫu Thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.doc
Xem Tải xuốngPHỤ LỤC II: Mẫu thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành

Phụ lục II-1 Mẫu Thông báo thay đổi nội dung   đăng ký doanh nghiệp .doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-2 Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật .doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-3 Mẫu Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-4 Mẫu Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-5 mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-6 mẫu Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-7 mẫu Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ .doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-8 mẫu Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện .doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-9 mẫu Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu, số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-10 mẫu Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện .doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-11 mẫu Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, lập địa điểm kinh doanh.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-12 mẫu Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-13 mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-14 mẫu Giấy đề nghị hiệu đính thông tin .doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-15 mẫu Thông báo về việc phản hồi   thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-16 mẫu Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp .doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-17 mẫu Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-18 mẫu Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp .doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-19 mẫu Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-20 mẫu Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-21 mẫu Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-22 mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-23 mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-24 mẫu Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục II-25 mẫu Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.doc
Xem Tải xuống

PHỤ LỤC VI: Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

Phụ lục VI-1 Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục VI-2 Mẫu Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh .doc
Xem Tải xuống

Phụ lục VI-3 Mẫu Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục VI-4 Mẫu Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục VI-5 Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục VI-6 Mẫu Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục VI-7 Mẫu Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục VI-8 Mẫu Thông báo về việc yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục VI-9 Mẫu Thông báo về việc cấp Giấy   chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do chuyển địa điểm kinh doanh.doc
Xem Tải xuống

PHỤ LỤC IV: Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh


Phụ lục IV-1 Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục IV-2 Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH một thành viên .doc
Xem Tải xuống

Phụ lục IV-3 Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên .doc
Xem Tải xuống

Phụ lục IV-4 Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần .doc
Xem Tải xuống

Phụ lục IV-5 Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký công ty hợp danh.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục IV-6 Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.doc
Xem Tải xuống

Phụ lục IV-7 Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.doc
Xem Tải xuốngDỊCH VỤ LUẬT SƯ


- Bộ hồ sơ chuẩn 
   (Giá 150.000 đồng)
- Soạn thảo hồ sơ 
   (Giá 650.000 đồng)
- Dịch vụ khác 
   (Liên hệ)

Hotline 091 237 4444 

DỊCH VỤ LUẬT SƯ


- Bộ hồ sơ chuẩn 
   (Giá 150.000 đồng)
- Soạn thảo hồ sơ 
   (Giá 650.000 đồng)
- Dịch vụ khác 
   (Liên hệ)

Hotline 091 237 4444 
DỊCH VỤ LUẬT SƯ


- Bộ hồ sơ chuẩn 
   (Giá 150.000 đồng)
- Soạn thảo hồ sơ 
   (Giá 650.000 đồng)
- Dịch vụ khác 
   (Liên hệ)

Hotline 091 237 4444