Giấy phép con‎ > ‎

Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông


Để kinh doanh dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng phải có giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông theo loại hình dịch vụ viễn thông.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng bao gồm các tài liệu sau:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông;

b) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

c) Điều lệ của doanh nghiệp;

d) Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch kỹ thuật trong 05 (năm) năm đầu tiên kể từ ngày được cấp giấy phép;

e) Văn bản xác nhận vốn pháp định;

f) Cam kết thực hiện giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông bao gồm các tài liệu sau:

- Các tài liệu từ a) đến d) như trường hợp cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng;

- Dự thảo hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông mẫu, dự thảo bản thông tin điều kiện sử dụng dịch vụ viễn thông mẫu.


Xin mời liên hệ Luật sư   091 237 4444   hoặc gửi email tại đây