Luật sư‎ > ‎

Luật sư Di chúc - Thừa kế


Thừa kế là việc một người có tài sản muốn di tặng lại tài sản đó cho người thân hoặc chủ thể khác mà người đó lựa chọn. Để đảm bảo quyền hợp pháp của người để lại tài sản và người được thừa hưởng tài sản, việc thừa kế tài sản cần được lập di chúc và tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật cả về nội dung và hình thức của di chúc.

Dịch vụ Luật sư:

- Tư vấn pháp luật về thừa kế và di chúc,

- Tư vấn đường lối thiết lập di chúc,

- Soạn thảo di chúc,

- Lưu giữ di chúc,

- Dịch vụ mở di chúc.

Hotline: 091 237 4444