VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÀM CHỨNG


Dịch vụ Luật sư làm chứng của chúng tôi thực hiện công viên như sau:
- Tư vấn quy định pháp luật liên quan tới các thỏa thuận, giao dịch, di chúc của Khách hàng;
- Soạn thảo, thiết lập các văn bản pháp lý liên quan để ghi nhận các thỏa thuận đó;
- Làm chứng hợp đồng, di chúc và các văn bản thỏa thuận dân sự
- Lưu giữ giúp khách hàng, hồ sơ, văn bản làm chứng.

MỜI LIÊN HỆ DỊCH VỤ

Hotline: 091 237 4444
Email: luatsulamchung@gmail.com