03. Làm thế nào để soạn lý lịch có hiệu quả


LÀM THẾ NÀO ĐỂ SOẠN LÝ LỊCH CÓ HIỆU QUẢ

Khi bạn xin việc, tốt nhất là có một lý lịch. Lý lịch đôi khi được gọi là CV. Một lý lịch có

nghĩa là một bản tóm tắt về chi tiết bản thân bạn, trình độ học vấn và kinh nghiệm

làm việc. Lý lịch không được giống như đơn xin việc. Đó là phương tiện để bổ xung

cho các vấn đề bạn trình bày trong đơn xin việc.

Lý lịch nên được soạn trên giấy phù hợp, được đánh máy hoặc soạn trên máy tính nếu

có thể. Nhờ đầu tư tốt lý lịch của Bạn sẽ được chuẩn bị mang tính chuyên nghiệp với

vài bản phô tô. Hãy kẹp lý lịch cẩn thận. Một lý lịch được trình bày rõ ràng luôn thu

hút sự chú ý và gây ấn tượng đối với người tuyển dụng sau này.

Nếu bạn làm việc trên máy tính, hãy soạn lý lịch dưới dạng điện tử. Làm như vậy sẽ

dễ hơn khi sửa lý lịch theo nhu cầu của từng công việc và công ty cụ thể. Hãy cố gắng

nhớ lưu phai dưới dạng điện tử và bản in của mỗi lý lịch và đơn xin việc. Đặt tên phai

cho từng công việc bạn xin và tạo hệ thống phai để bạn có thể dễ dàng ghi nhớ lý lịch

cho từng công việc cụ thể.

Khi bạn nộp đơn xin việc, bạn nên gửi kèm bản copy lý lịch cùng với bản gốc đơn xin

việc.  Hãy chắc chắn bạn chỉ  gửi  một  bản copy phòng  trường hợp bị   thất   lạc qua

đường chuyển thư.

Một bản lý lịch phải có tên bạn, địa chỉ và số điện thoại liên lạc cũng như chi tiết về

trình độ học vấn. Những chi tiết này phải nhấn mạnh được các kỹ năng và trình độ

chuyên môn - vì đây là các thông tin mà người tuyển dụng rất quan tâm. Bạn có thể

đã học hỏi những kỹ năng và trình độ chuyên môn thông qua việc nghiên cứu, làm

việc, các khóa học bán thời gian , sở thích quen hoặc công việc trong cộng đồng. Hãy

trình bày  trong  lý  lịch của bạn những nơi  bạn đạt  được kinh nghiệm và kỹ năng

chuyên môn. Khi bạn trình bày các công việc từng làm, hãy bắt đầu trình bày công

việc sau cùng của bạn.

Cố gắng trình bày lý lịch của bạn giới hạn trong 2 trang. Hãy trình bày trình độ học

vấn và kinh nghiệm làm việc của bạn ở trang 1. Nếu 2 trang không trình bày đủ thì

tóm tắt lại trong 2 trang. Phần chi tiết khác trình bày ở trang phụ.

Sau đây là mẫu cơ bản của một lý lịch. Lưu ý đối với công việc khác nhau, bạn có thể

soạn các lý lịch khác nhau.     

Bài khác