06. Điều khoản thi hành và Các Phụ lục và Biểu mẫu


Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 42. Bãi bỏ các quy định hiện hành

Các quy định tại Thông tư này thay thế các quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản đối với văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ ngày 06/5/2005 hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

Điều 43. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể  từ  ngày 01 tháng 3 năm 2012.

Điều 44. Tổ chức thực hiện

Bộ, cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này./.

 

Tải các phụ lục và Biểu mẫu kèm theo văn bản: