05. Khổ giấy, Định lề, Phông chữ, Đánh số trang văn bản


Chương V

KHỔ GIẤY, ĐỊNH LỀ, PHÔNG CHỮ, ĐÁNH SỐ TRANG VĂN BẢN

Điều 38. Khổ giấy

Bản gốc văn bản được trình bày trên giấy khổ A4 có kích thước chiều rộng là 210 mi-li-mét (mm) và kích thước chiều dài là 297 mi-li-mét (mm). Các kích thước này được phép sai số 0,2 mi-li-mét (mm).

Điều 39. Định lề trang văn bản

1. Trang văn bản có khổ lề như sau:

a) Lề trên: 20 mi-li-mét (mm);

b) Lề dưới: 20 mi-li-mét (mm);

c) Lề trái: 30 mi-li-mét (mm);

d) Lề phải: 20 mi-li-mét (mm).

2. Các kích thước được quy định tại Khoản 1 Điều này được phép sai số 5 mi-li-mét (mm).

Điều 40. Phông chữ

Phông chữ của văn bản phải là phông chữ của bộ mã ký tự chữ Việt (phông chữ tiếng Việt Unicode) theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6909: 2001.

Điều 41. Đánh số trang văn bản

Trang của văn bản gồm nhiều trang được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả Rập liên tục từ trang thứ hai đến trang cuối của văn bản, ở giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản hoặc bên phải theo chiều ngang trong phần lề dưới của văn bản.