Bộ mẫu Hồ sơ Nhập khẩu hàng hóa


01 Bộ hồ sơ nhập khẩu hàng hóa gồm có các chứng từ sau:
1 Tờ khai hải quan 02 bản
2 Phụ lục tờ khai Hải Quan 02 bản
3 Bảng kê chi tiết ( Packing list) 01 bản
4 Hóa đơn thương mại ( Invoice) 01 bản
5 Tờ khai trị giá tính thuế 02 bnả
6 Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ( C/O) 01 bản ( nếu có )
7 Hợp đồng mua bán hàng hóa 01 bản
8 Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu ( nếu có)
9 Vận tải đơn 01 bản
10 Giấy giới thiệu 01 bản
11 Lệnh giao hàng 01 bản
12 Công văn nợ chứng từ gốc ( nếu có)