Mẫu hồ sơ Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (không đồng thời là Giấy CNĐKKD của doanh nghiệp hoặc Giấy CNĐKHĐ của chi nhánh)


1.     Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu (Phụ lụcI-4, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006);

2.     Bản giải trình những nội dung điều chỉnh (ghi rõ những thay đổi so với dự án đang triển khai) và lý do điều chỉnh;

3.     Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;

4.     Bản sửa đổi, bổ sung của Điều lệ doanh nghiệp;

5.     Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có).  

6.     Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dự án đến thời điểm đăng ký điều chỉnh.


Liên quan


Loại khác