Mẫu hồ sơ Sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ


Trường hợp sửa đổi, bổ sung:

1.   Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh theo mẫu BM-HAPI-11-19 (Mẫu MĐ-2,Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Công thương) (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh);

2.   Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo mẫu BM-HAPI-11-22 (Mẫu MĐ-5,Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Công thương) (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ);

3.   Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép kinh doanh đã cấp;

4.   Bản sao Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã cấp (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ);

5.   Báo cáo tình hình đầu tư, tình hình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp và của cơ sở bán lẻ.

Trường hợp cấp lại: (không thay đổi các nội dung đã được cấp)

1.   Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo mẫu BM-HAPI-11-20 (Mẫu MĐ-3,Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Công thương) ;

2.   Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép kinh doanh;

3.   Báo cáo tình hình đầu tư, tình hình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp và của cơ sở bán lẻ.

4.   Văn bản xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy phép kinh doanh / Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hoặc bản giải trình lý do bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác.


Liên quan


Loại khác