Mẫu hồ sơ Điều chỉnh Giấy phép đầu tư cấp trước 01/07/2006 (không thực hiện điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thời hạn hoạt động)


1.   Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư theo mẫu BM-HPI-11-10(Phụ lục I-13, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006);

2.   Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi;

3.   Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh;

4.   Trường hợp khi đăng ký lại, doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư, thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật qui định tương ứng với nội dung điều chỉnh;

5.   Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dự án đầu tư.


Liên quan


Loại khác