Mẫu hồ sơ Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do chuyển nhượng dự án


1.      Bản đề nghị/đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu BM-HAPI-11-06 (Phụ lục I-6, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006);

2.      Văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án;

3.      Hợp đồng chuyển nhượng dự án;

4.      Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng:

¨       Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo qui định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010.

¨       Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác (phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ); bản sao Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác; văn bản uỷ quyền kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo qui định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền của nhà đầu tư;

5.      Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án đến thời điểm điều chỉnh;

6.      Bản sao Giấy CNĐT, Điều lệ doanh nghiệp;

7.      Đối với trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức chuyển nhượng: Sau khi cơ quan cấp chứng nhận đầu tư phê chuẩn việc việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể theo qui định pháp luật.

8.      Đối với trường hợp chuyển nhượng dự án  gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thành lập tổ chức kinh tế mới để tiếp tục triển khai dự án đầu tư đó: xem hướng dẫn cấp Giấy CNĐT gắn với thành lập doanh nghiệp tại HD-HAPI-11-01; tổ chức chuyển nhượng sau khi chuyển nhượng thực hiện thủ tục giải thể theo qui định pháp luật.

9.      Trường hợp chuyển nhượng dự án kèm theo các điều chỉnh khác về nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc các nội dung về mục tiêu, qui mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn của dự án: xem hướng dẫn tương ứng tại:HD-HAPI-11-10; HD-HAPI-11-11; HD-HAPI-11-12 HD-HAPI-11-13;


Liên quan


Loại khác