Mẫu hồ sơ Đăng ký hoạt động chi nhánh (không gắn dự án đầu tư), văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh


Trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh (không gắn dự án), văn phòng đại diện

1.      Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu BM-HPI-11-14(Phụ lục III-1, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010);

2.      Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) và Điều lệ của doanh nghiệp;

3.      Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;

4.      Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

5.      Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo qui định tại Điều Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

6.      Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cá nhân khác đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề mà theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. (chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có qui định khác).

Trường hợp lập địa điểm kinh doanh

Ø  Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh.

1.      Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo mẫu BM-HPI-11-14 (Phụ lục III-1, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010);

1.      Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) và Điều lệ của doanh nghiệp (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc trụ sở chính) hoặc bản sao Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh);


Liên quan


Loại khác